Supported Employment

De fem metodstegen i Supported Employment

Det praktiska arbetet inom Supported Employment är indelad i fem metoddelar. De är utformade för att stötta personer att i finna, få och behålla en anställning på öppna arbetsmarknaden.
Supported Employments fem metodsteg
Klicka här för större bild: de fem metodstegen

Det praktiska arbetet i Supported Employment är indelad i fem delar. Enligt European Union of Supported Employment (EUSE) är det ett bra arbetssätt.

De beskrivs som olika delsteg, men i praktiken överlappar de varandra. Målet är att få ett avlönat jobb som blir hållbart i längden.

Överenskommelsen med klient

I det första steget möts jobbcoachen och personen som behöver stöd för att prata om hur samarbetet ska se ut. Det handlar om att beskriva förväntningar, mål, roller och strategier för olika situationer som kan uppstå.

I denna fas byggs tillit och allians upp jobbcoachen och personen. Det är en viktig bas inför det fortsatta samarbetet.

Yrkesprofil

Detta moment handlar om att utforska personens egna drivkrafter, resurser, talanger och att pröva sina förmågor genom olika aktiviteter. Man samtalar också om hur hinder kan överbryggas.

Under detta moment finns det olika saker man kan prova och samtala om efteråt. Till exempel:
  • Jobbskuggning
  • Prova-på-arbetsplatser
  • Jobbkort (bilder på olika typer av arbeten)
  • Rollspel
  • Prova på arbetsuppgifter
  • Göra studiebesök
  • Samtal och reflektion
Det utgör sen utgör för att skapa en så kallad yrkesprofil tillsammans.

Jobbsökande

Detta moment inriktar sig på att stötta personen i att söka jobb eller praktik, och hitta en arbetsplats som passar hen. Målet är att få till en bra matchning mellan yrkesprofilen och en engagerad arbetsgivare. Jobbcoachen stöttar och förbereder personen i rollen som arbetssökande.

I denna fas gör man jobbkartor och studiebesök tillsammans ute hos arbetsgivare. Man gör också arbetsplatsanalyser. Då tittar man på hur arbetsmiljön är och vilka arbetsuppgifter som kan passa personen.

Abetgivarengagemang

I detta moment fördjupas samtalet med en arbetsgivare som vill engagera sig och erbjuda praktik eller anställning.

Jobbcoachen tar då reda vilket behov arbetsgivaren har av utbildning, handledning och stöd. Det handlar om att det ska fungera bra för personen att arbeta eller praktisera på plats. Det innebär också att gå igenom de ekonomiska förutsättningarna.

Ge stöd på och utanför arbetsplatsen

Jobbcoachen stöttar både personen och arbetsgivaren på olika sätt under en praktik eller anställning. Det kan handla om introduktionsformer, arbetsplatshandledning, överenskommelser om arbetsuppgifter, utvärderingar och uppföljning av hur det går.

Jobbcoachen stöttar även personen i frågor utanför arbetsplatsen som är viktiga för att praktiken eller anställningen ska fungera bra.

Mer om Supported Employment – en översikt

Vill du lära dig lära dig använda Supported Employment i praktiken?