Supported Employment

Om arbetsmetoden Supported Employment

Supported Employment (SE) är en arbetsmetod som används i jobbcoachande yrkesroller. Den används för att stötta personer som möter arbetshinder. Det handlar om att ge ett strukturerat och individanpassat stöd i att finna, få och behålla ett jobb.

Vad är Supported Employment?

Fyra personer samtalar i grupp i kontorsmiljö och en av dem sitter i rullstol
Supported Employment är en arbetsmetod som används av yrkespersoner som stöttar personer som har svårigheter att komma ut i arbetslivet.

Metoden innebär i korthet att ge individer ett strukturerat stöd i att finna, få och behålla en anställning. Det handlar om att:
  • Kartlägga förmågor och intressen, och göra yrkesmatchningar
  • Arbeta med personliga anpassningar och handlingsplaner
  • Samarbeta och stötta arbetsgivare i processen
Supported Employment (SE) ligger till grund för metoderna Individual Placement and Support (IPS) och Supported Education (SEd). De är vidareutvecklingar av metoden.

Bakgrund

Arbetsmetoden Supported Employment utvecklades i USA på 1970-talet. Grundaren Marc Gold var en amerikansk speciallärare som jobbade med elever med intellektuella funktionsnedsättningar.

Genom sitt arbete visade han att alla människor kan arbeta om de får rätt förutsättningar. På den tiden var det ett banbrytande i synen på personer med funktionsnedsättningar.

Metoden spred sig till Europa och Sverige på 80-talet. Idag är det en etablerad metod och används av yrkespersoner som har en jobbcoachande roll.

Mer om hur Supported Employment startade

Målgrupper

Arbetsmetoden Supported Employment vänder sig till två målgrupper:

1) Personer som behöver stöd för att få ett jobb och arbeta
2) Yrkespersoner som ger stödet

Yrkespersonen har vanligtvis en jobbcoachande yrkesroll. Personen som får stödet har svårt att få en anställning på egen hand. Det kan bero på olika orsaker. Till exempel kan personen ha en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Men det kan också handla om sociala hinder som missbruk och kriminalitet, eller att personen är nyanländ.

Metodens mål och syfte

Supported Employment är en strukturerad arbetsmetod för att stötta individer som har svårigheter att komma ut i arbetslivet. Målet är att finna, få och behålla en avlönad anställning.

Vägen till en anställning kan gå via praktik eller studier, men slutmålet är ett betalt jobb.

Metodens syfte är också att göra samhällsnytta: att bidra till att öka inkluderingen och mångfalden på den öppna arbetsmarknaden.

När används Supported Employment?

Arbetsmetoden är användbar när en person behöver extra stöd för att arbeta eller söka jobb. Till exempel arbetslivsinriktad rehabilitering, daglig verksamhet, jobbcoachning och riktade arbetsmarknadsinsatser. Det handlar då om att ge ett individanpassat strukturerat stöd till personer som vill arbeta och få en anställning.

Vad är skillnaden mellan IPS och Supported Employment?

Individual Placement and Support (IPS) är en vidareutveckling av Supported Employment (SE). Idag används båda metoderna brett, och den största skillnaden är att IPS är evidensbaserad och anges i Socialstyrelsens rekommendationer för vissa diagnoser.

Vem kan använda arbetsmetoden Suppported Employment?

Tre personer sitter i ett coachande samtal vid ett kontorsbord
Supported Employment har en bred spridning i Europa och USA. I Sverige används den i verksamheter inom Arbetsförmedlingen, samordningsförbund, och kommuner och regioner. Ofta är det yrkespersoner som har jobbcoachande roller som använder den.

Även privata företag använder sig av arbetsmetoden. Exempelvis utförare av daglig verksamhet LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), sysselsättning SoL (Socialtjänstlagen) och arbetsmarknadsinsatser.

Intresseorganisationer

I Sverige finns Svenska Föreningen för Supported Employment (SFSE). Deras medlemmar arbetar för att samla in och sprida kunskap om metodens användbarhet. De anordnar nätverksträffar och ämneskonferenser. Läs mer om föreningen här: www.sfse.se

På europeisk nivå finns European Union of Supported Employment (EUSE): www.euse.org. De har utvecklat det "Toolkit" som Misa kompetens lär ut i vår grundutbildning.

Vad innehåller metoden Supported Employment?

Utbildare från Misa kompetens lär ut Supported Employment till två kursdeltagare som sitter i en konferenslokal
Supported Employment har ett viktigt grundläggande synsätt:

"Alla människor kan få jobb på den öppna arbetsmarknaden om de får rätt stöd, arbetsuppgifter och arbetsplats"

Detta är en hörnsten i metodens utformning och användning.

Det praktiska arbetet med klienten/brukaren är indelad i fem metoddelar:
  • Överenskommelse med klient
  • Yrkesprofil
  • Jobbsökande
  • Arbetsgivarengagemang
  • Stöd på och utanför arbetsplatsen
I praktiken överlappar de varandra på olika sätt.

Europeiska föreningen för Supported Employment (EUSE) har tagit fram en verktygslåda (Toolkit) och kvalitetskriterier för det praktiska arbetet.

Mer om de fem metodstegen i Supported Employment

Metodutbildning

För att använda arbetsmetoden på rätt sätt så behövs utbildning och handledning under en period. Misa kompetens erbjuder öppna kurser och anpassade uppdragsutbildningar inom Supported Employment, IPS och Supported Education (SEd).

Supported Employment grundutbildning 4 dagar

IPS grundutbildning 4 dagar